Sağlık Kurumlarında Meslek Etiği Eğitimi


Meslek Etiği Nedir?

Meslek etiği kavramı, çalışma hayatında bireylerin davranışlarına yön veren, mesleki anlamda uyulması gereken ahlaki değerleri ve etik kurallarını inceleyen bir bilim dalı olarak karşımıza çıkmaktadır. Meslek etiği kavramı, çalışan ilişkilerini, mesleğin gereklerini düzenleyen önemli kurallardan oluşmaktadır; bireyin mesleğe, meslek üyelerine, hizmet verdiği bireylere ve kendine karşı sorumluluklarını incelemektedir.

Sağlık Kurumlarında Meslek Etiği

Sağlıkta etik kavramı ilk kez M.Ö 5.yy’da Hipokrat andı ile ortaya çıkmıştır, sağlıkta köklü bir geçmişe ve büyük bir öneme sahip etik kavramı; insan unsurunun değer kazanması, bireylerin bilinç düzeyinin artması gibi sebeplerle önemini artırarak günümüze gelmiştir. Sağlık kurumlarında etik kurallar; sağlık hizmeti veren kişinin daimi ve öncelikli olarak hastanın iyiliğini düşünmesi, yararını gözetmesi çerçevesinde şekillenmektedir. Tüm sağlık çalışanları, etik ilkeler kapsamında belirlenen kurallara uymakla yükümlüdür.

1,000.00 

Sağlık Bakanlığı Etik Komisyonnu tarafından belirlenen Sağlık Meslek Mensupları İçin Temel Etik İlkeler şu şekildedir:

Sağlık meslek mensubu;
 1. Bireylerin ve toplumun sağlığını birinci önceliği sayar
 • Öncelikle zarar vermeme ilkesine uyar.
 • Sağlık hizmeti sunarken, aldığı eğitim ve edindiği deneyim ile sahip olduğu bilgi, beceri ve imkânlarının tamamını kullanarak en iyi ve faydalı olacak şekilde planlama ve uygulama yapar.
 1. Daima en üst düzeyde hizmet vermeye gayret eder
 2. Hizmet verdiği bireylerin kişilik haklarına ve mahremiyetine saygı gösterir
 • Hastanın kendi sağlığı ile ilgili kararı kendisinin vermesi hakkına saygı duyar. Bunun için hastaya, sağlık durumu hakkında, hastanın kültürel, toplumsal ve ruhsal durumuna özen göstererek doğru ve yeterli bilgilendirme yapar.
 • Hastanın; ırkı, etnik kökeni, kültürü, politik görüşü, dini, inancı, mesleği, sosyal durumu, medeni hali, cinsiyeti, yaş ve sağlık durumu, doğduğu yer, yaşam tarzı, zihinsel ya da fiziksel yeteneği, ekonomik konumu ya da diğer tutumları temelinde ayrımcılık yapmaz.
 • Mevcut kaynakların dağıtımını; birey, grup veya toplulukların gereksinimlerini dikkate alarak, hakkaniyet, adalet, eşitlik ve tarafsızlık ilkeleri çerçevesinde yapar.
 • Hastanın sağlık durumu, tanısı, hastalığın seyri ve tedavisi hakkındaki tüm tanımlanabilen bilgiler ile diğer tüm kişisel bilgileri, ölümünden sonra bile gizli tutar. Aynı zamanda, sağlık hizmeti alanların bilgi, beden ve düşünce mahremiyetine saygı gösterir.
 1. Mesleğini meşruiyet ve dürüstlük çerçevesinde uygular
 • Sağlık hizmetini, almış olduğu eğitim, edindiği bilgi, deneyim ve bilimsel görüşler doğrultusunda sosyokültürel değerleri dikkate alarak yürütür.
 • Bireye ve topluma karşı dürüst davranır, aldatıcı olmaz.
 • Sağlık hizmet sunumunda; birey ve toplumu, bilimsel araştırma veya eğitim faaliyetleri ile belli bir uygulamayı kişi ya da kuruma yönlendirme yoluyla çıkar aracı olarak kullanmaz.
Sağlık kurumlarında meslek etiği eğitimi neden gerekli?

Günümüz dünyasında sağlık sektörü hem uluslararası düzeyde hem de ülkemiz bazında büyük bir pazar payına sahiptir ve oldukça büyük bir rekabet alanı haline gelmiştir. Bireylerin kültürel farklılıkları, ekonomik durumları, inançları ne olursa olsun sağlık hizmetlerine mutlaka ihtiyaç duyuyor olması, sağlık sektörünün büyümesinde önemli bir sebep olarak gösterilebilir. Önemli bir yere sahip olan bu sektörde çok sayıda personel istihdamı gerçekleşmekte, bu da rüşvet, dolandırıcılık, adam kayırmacılık, kaynak israfı gibi pek çok sorunu beraberinde getirmektedir.

Mesleki etik kavramı kurum içerisinde bu gibi sorunları mümkün olduğunca en aza indirebilirliği sebebiyle hem sağlık sektör temsilcilerinin, hem sağlık kurum yöneticilerinin oldukça önem verdiği bir konudur. Kurum yöneticileri, bünyelerinde çalıştırdıkları personellerin mesleki etik konusunda yeterli bilgi ve bilinç düzeyine sahip olmasına oldukça önem vermekte, personel istihdamında bu konuya da öncelik vermektedir. Bu sebeple sağlık sektöründe çalışan/sağlık sektöründe çalışmayı hedefleyen tüm bireylerin sağlık kurumlarında meslek etiği eğitimi almaları gerekmektedir.

Eğitim İçeriği
 • Ahlak Kavramı ve Ahlak Teorileri
 • Etiğin Tarihçesi ve Temel Kavramlar
 • Etik Kavramı ve İlkeleri
 • Meslek Etiği (Deontoloji)
 • Etik Sorunlar ve Etik Karar Verme
 • Sağlık Kurumlarında Meslek Etiği ve İlkeleri
 • Sağlık Alanında Etik Sorunlar ve Vaka Çözümlemeleri
 • Sağlıkla İlgili Yasal Düzenlemeler
 • Sağlık Meslek Mensupları ile İlgili Suç Tanımları
 • Hasta Hakları
 • İletişim Becerileri