HİLE DENETİMİ, METODOLOJİ VE RAPORLAMA – BANKACILIK


Amaç

Hileler gerek bankacılık kesimi gerekse de reel sektör işletmeleri tarafından sıklıkla karşılaşılan çok temel bir yönetim problemidir. Küreselleşme ve teknolojide yaşanan gelişmeler sonucu işletmelerin karmaşıklaşan iş ortamları hileye ve hileli işlemlere uygun zemin sağlamaktadır. Eğitimin temel amacı hileler karşısında temelde farkındalık oluşturmak nihai olarak da hile denetimi nosyonu kazandırmaktır.

Kimler Katılmalı

Özellikle banka teftiş ve iç kontrol personelleri başta olmak üzere iç denetim ve iç kontrol alanında ilerlemek isteyenlere yöneliktir.

 

1,750.00 

İçerik

·         Hile teorisi
·         Hile türleri ve belirtileri
Ø  Varlıkların kötüye kullanımı
Ø  Finansal tablo hileleri
Ø  Yolsuzluk
Ø  Bankacılık Hileleri
·         Hile belirtileri
·         Hilenin ortaya çıkartılma yöntemleri
·         Hileden korunma önlemleri
·         Hile denetimi metodolojisi
·         Kurum genelinde hile riski değerlemesi
·         Hile denetimi programının oluşturulması
·         Hile denetiminde bir araç: Yazılım uygulamaları
·         İç kontrol, iç denetim ve hile arasındaki ilişki
·         Hile önleme maliyetleri ve hile işlemlerin işletmeye zararları
·         Uluslararası Standartlar
·         Hile soruşturması
·         Hile denetimi raporlaması
·         Vaka: Kredi Tahsis Sürecinde Hile
·         Vaka: Denetim Departmanında Hile
·         Vaka: Sosyal Yardım Uzmanı
Vaka: Phantom Hizmet Sağlayıcıları

Eğitmen: Doç. Dr. Davut Pehlivanlı 

Seçilmiş Yayınları

“Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlarda Kurumsal Risk Yönetimi ve Risk Çalıştayı Vaka Çalışması”, Muhasebe ve Finansman Dergisi, Ocak 2012.

“A Process Design for Auditing Fair Value”, International Journal of Economics and Finance, Vol. 3, No. 3, August 2011.

“Risk Odaklı İç Denetim ve İMKB Uygulaması”, Muhasebe ve Finansman Dergisi, Nisan 2006.

Modern İç Denetim, Beta Kitap, 2010.

Hile Denetimi Metodoloji ve Raporlama, Beta Kitap, 2011.

Popüler Eğitimler

·       Kredi Tahsis Sürecinde Makyajlı Finansal Tabloların Analizleri
·       Banka İştiraklerinin Denetimi – Reel Sektör İştirakleri
·       Risk Odaklı Denetim
·       Uygulamalı Satın Alma Departmanı İç Denetimi
·       Uygulamalı İnsan Kaynakları Departmanı İç Denetimi