(GYDU) GAYRİMENKUL DEĞERLEME UZMANLIĞI


Gayrimenkul Değerleme Esasları                           32 Saat (432 TL)
Temel Finans Matematiği                                        32 Saat (432 TL)
Mesleki Mevzuat ve Etik Kurallar                             24 Saat (432 TL)
İnşaat ve Gayrimenkul Muhasebesi                        16 Saat (200 TL)
İlgili Vergi Mevzuatı                                                  16 Saat (240 TL)
                                                                                       Toplam 148 saat
TOPLAM                                                                                1735 TL

 

2,000.00 

IV- DEĞERLEME UZMANLIĞI SINAV KONULARI

(Uygulamaya yönelik bilgilerin ölçülmesi amacıyla sınav konularında örnek

olaylara ilişkin sorular yer alabilecektir.)

IV- DEĞERLEME UZMANLIĞI SINAV KONULARI

(Uygulamaya yönelik bilgilerin ölçülmesi amacıyla sınav konularında örnek

olaylara ilişkin sorular yer alabilecektir.)

Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı

1- Gayrimenkul Değerleme Esasları.

SPK’nın Seri:VIII, No:34 “Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar İçin

Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ”i ile Seri:VIII, No:35

“Sermaye Piyasası Mevzuatı Çerçevesinde Değerleme Hizmeti Verecek Şirketlere ve

Bu Şirketlerin Kurulca Listeye Alınmalarına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ”’i

çerçevesinde, sermaye piyasası mevzuatına tabi ortaklıkların, sermaye piyasası

mevzuatı uyarınca gayrimenkul değerlemesi yaptırmaları zorunlu tutulan işlemlerine

ilişkin olarak gayrimenkul değerleme hizmeti verecek Kurulca listeye alınan

gayrimenkul değerleme şirketlerinde gayrimenkul değerleme uzmanı olarak görev

alacak kişilerin “Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı Sınavı”na girerek “Gayrimenkul

Değerleme Uzmanlığı Lisansı” almaları gerekmektedir.

 

 – Gayrimenkul ve Proje Değerlemeleri.

o Değerlemeye İlişkin Ekonomik Kavramlar.

o Değer Tanımları ve Türleri.

o Değeri Etkileyen Faktörler.

o Temel Yapı Malzemeleri, Yeni Yapı Malzemelerinin İzlenmesi

ve Global İnşaat Maliyetleri.

o Teknik Alt Yapı ve Fiziksel Özellikleri Saptama.

o Yapıların Sınıflarını Tespit Etme.

 

– Değerleme Süreci.

o Sorunun Tanımı.

o Veri Toplama ve Data Analizi.

o En Yüksek ve En İyi Fayda Analizi

o Arazi Yerinin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi.

o Sınırlı ve Belirli Değerleme.

o Deprem Bölgeleri, Plan, Harita ve Tapuların Analizi.

 

– Değerleme Yöntemleri.

o Maliyet Yaklaşımı.

o Emsal Karşılaştırması.

o Gelir Kapitalizasyonu.

o Değerleme Yöntemlerinin Karşılaştırılması.

– Konut Değerlemesi.

o Yeniden İnşa Etme (İkame) Maliyeti Yaklaşımı.

o Piyasa Değeri Yaklaşımı.

o Nakit Akışı (Gelir) Yaklaşımı.

o Gayrimenkulun Nihai Değerinin Tespiti.

o Kanaat Oluşturma.

 

– Ticari Gayrimenkulün Değerlemesi.

o Net Faaliyet Geliri.

o Getiri Oranının Seçimi.

o Kapitalizasyon Oranı.

– Kiralanan Gayrimenkullerin Değerlemesi.

– Gayrimenkul Piyasası ve Analizi.

o Veri Analizi.

o Analiz Teknikleri.

o Para ve Sermaye Piyasalarının Rolü ve Gayrimenkul

Piyasaları İle Etkileşimi.

o Piyasa Araştırma Teknikleri.

o Gayrimenkul Piyasasının Özellikleri.

 

– Gayrimenkul Finansmanı.

o Finansman Kaynakları.

o Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları.

o Gayrimenkul Finansman Sistemleri.

o Konut Finansmanında Kamunun Rolü ve Müdahale Yolları.

o Türk Gayrimenkul Finansman Piyasasının Yapısı, Kullanılan Yöntemler ve Kurumlar.

 

– İpotek Kredileri

o İpoteğin Tanımı ve Gelişimi.

o İpotek Düzenleyen Taraflar ve Düzenleme Süreci.

o İpoteğe Yatırımın Taşıdığı Riskler.

o İpotek Sigortası.

o İpotek Kredisi Türleri.

o İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetler.

– Değerleme Standartları ve Raporlama.

o Değerleme Standartları ve İlkeleri.

o Değerleme Raporu, Raporlama Standartları ve Uygulamaları.

 

2- Mesleki Mevzuat ve Etik Kurallar.

– Değerlemenin Hukuki Boyutu.

o Hukuki Kavramlar.

o Yasal Haklar ve Sorumluluklar

o Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun İlgili Tebliğleri.

 

– İmar Kanunu ve İmar Affı.

o Genel Hükümler.

o İmar Planları ile ilgili Esaslar.

o İfraz ve Tevhid İşleri.

o Yapı ve Yapı ile İlgili Esaslar.

o İmar Affı.

– İskan Kanunu.

o İskan.

o Mecburiyetler, Tasfiye ve İstihkak Mazbataları.

o Muafiyetler.

 

– Belediye Kanunu’nun İlgili Hükümleri.

– Kamulaştırma Kanunu.

o Genel Hükümler.

o Kamulaştırmanın Oluşturulması.

o Kamulaştırma Bedeli,Tebligat, Dava Hakkı ve Bilirkişiler.

o Acele Elkoyma,Tescil İşlemleri ve Aynın Çekişmeli Olması.

o Kamulaştırmada Boşaltma, Vazgeçme ve Geri Alma.

o Hasar,Doğacak Hak ve Borçlar, Trampa Yolu ile ve Acele Kamulaştırma.

o Bedelsiz Kullanma, Giderlerin Ödenmesi ve İdareler Arasında Taşınmaz Mal Devri.

o Yasak İşler ve Ceza Hükümleri.

 

– Tapu Kanunu’nun İlgili Hükümleri.

– Kadastro Kanunu.

o Kadastro Çalışmaları.

o Sınırlandırma ve Tespit İşleri.

o Mülkiyet Hakkının Tespitine İlişkin Esaslar.

o Uyuşmazlıkların Kadastro Mahkemesinde Çözümlenmesi.

o Mali Hükümler.

o Teknik Hataların Düzeltilmesi.

o Ceza Hükümleri.

o İntikal Hükümleri.

 

– Orman Kanunu’nun İlgili Hükümleri

– Kooperatifler Kanunu.

o Ortaklık Sıfatının Kazanılması ve Kaybedilmesi.

o Ortakların Hak ve Ödevleri.

 

– Kat Mülkiyeti Kanunu.

o Genel Hükümler.

o Kat Mülkiyetinin ve Kat İrtifakının Kurulması.

o Kat Maliklerinin ve Kat İrtifakı Sahiplerinin Hakları.

o Kat Maliklerinin ve Kat İrtifakı Sahiplerinin Borçları.

o Ana Gayrimenkulun Yönetimi.

o Kat Mülkiyetinin ve Kat İrtifakının Sona Ermesi.

o Devre Mülk Hakkı.

 

– Medeni Kanun.

o Mülkiyet Hakkının Unsurları.

o Mülkiyet Hakkının Şümulü.

o Müşterek Mülkiyet, İştirak Halinde Mülkiyet.

o Gayrimenkul Mülkiyetinin Mevzuu,İktisabı, İzaası.

o Gayrimenkul Mülkiyetinin Hükümleri.

o İrtifak Hakkı.

o İntifa Hakkı.

o Sükna Hakkı.

o Üst Hakkı.

o Bir Başkasının Arsasında Bulunan Kaynak Üzerindeki Hak.

o Gayrimenkul Mükellefiyeti.

o Gayrimenkul Rehni.

o İpotek.

o İpotekli Borç Senedi ve İrat Senedi.

o Gayrimenkul Karşılık Gösterilerek Senet İhracı Rehinli Tahvil İhracı.

o Tapu Sicili.

– Arsa Ofisi Kanunu’nun İlgili Hükümleri.

– Devlet İhale Kanunu’nun İlgili Hükümleri.

– Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanun.

– Yapı Denetimi Hakkında Kanun.

– Çevre Kanunu’nun İlgili Hükümleri.

– Meslek İlkeleri ve Etik Kurallar.

 

3- İnşaat ve Gayrimenkul Muhasebesi.

– İnşaat Muhasebesi ve Uygulamaları ile İlgili Temel Kavramlar.

– Gider Çeşitleri ve Mali Tablolarda Görünme Biçimleri.

– Enflasyonist Koşullarda Mali Tablolar.

 

4- Temel Finans Matematiği.

– Değerleme Matematiği ve İstatistiği.

o Temel İstatistiki Kavramlar.

o Paranın Zaman Değeri ve Faiz Hesaplamaları.

o Değerlemede Kullanılan İstatistiki Kavramlar.

– Değerleme Teknikleri ve Uygulama Alanları.

– Tekniklerin Duyarlılık Analizleri.

– Basit Mühendislik Hesapları.

– Yatırım Projeleri ve İç Verim Oranı.

– Nakit Akım Analizleri.

o Nakit Akım Projeksiyonu.

o İskonto Oranının Hesaplanması.

o İskonto Edilmiş Nakit Akımları Analizi.

– Çarpan Analizi.

– Risk Analizi.

– Finansal Kaldıraç.

 

5- İlgili Vergi Mevzuatı.

– Temel Kavramlar.

– Genel Hükümler.

– Gayrimenkul Alım Satım ve İnşa Kazancı.

– Gayrimenkullerle İlgili Vergi Avantajları.

o Yatırım İndirimi.

o Yeniden Değerleme.

o Maliyet Bedeli Artırımı.

o Yenileme Fonu.

o Teşvikli Yatırımlarla İlgili Avantajlar.

o Gayrimenkul Satış Kazancının Vergiden İstisna Olması.

– KDV Uygulaması.

– Harçlar.

– Gayrimenkul Kiralamasından Elde Edilen Gelirler.

– Emlak Vergisi.

– Veraset ve İntikal Vergisi.

– Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarında Vergilendirme.

– Vergi Usul Kanununda Yeralan Gayrimenkullerle İlgili Değerleme

Hükümleri.

–          Yabancıların Durumu