,

DHBT Hazırlık Eğitimi (UZAKTAN EĞİTİM)


EĞİTİMİN TANIMI:

DHBT (Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi) 2 yılda bir ÖSYM tarafından yapılmaktadır. Bu sınavlara lisans, ön lisans ve ortaöğretim mezunu olarak 3 farklı düzeyden girilmektedir. 

EĞİTİME KATILACAKLAR

– İlahiyat Lisans Mezunları ve Öğrencileri 
– İlahiyat Ön Lisans Mezuları ve Öğrencileri, 
– İmam Hatip Mezunları ve Öğrencileri. 

500.00 

EĞİTİM İÇERİĞİ

1) Tecvite giriş, Harfler                                                                    
2) Medler, İdğam,                                                                                     
3) İzhar, ihfa,  iklab,                                                                                      
4) Mimin halleri, lamı tafif kalkale, ra, zamir, lafzatullah, sekte          
5) Tefsir (lokman, nuh, mülk, haşr, hucurat, 
6) Kuranda iman salih amel, takva, maruf, münker, fitne, sevgi
7) Vahiy, ayet sure Nüzul, vahyin geliş şekilleri,  
8) Kur’an’ın yazılması, mushafa dönüşmesi, nokta, hareke, isimler
9) Tefsir tarihi tefsire duyulan ihtiyaç, tefsir tefsirde ihtilaf sebepleri,                                       
10) Hz. Pergamberin tefsirdeki yeri, sahabe, tabiinin yeri, tefsir hareketleri                              
11) Sebebi nüzul, nasih mensuh, muhkem müteşabih, hurufu mukatta,                                     
12) Garibul kuran, yeminler, meseller, hakikat mecaz, müşkil, sualler,                                       
13) Tefsirin doğuşu, temel tefsir yöntemleri, ekolleri   
14) Kur’an’ı anlama ve meal bilgisi Kuran lafız ve manasına ilişkin ilimler,                                  
15) Tevil, terceme Kuranı anlama ve yorumlamada yeni yönelişler 
16) Temizlik maddi manevi, abdest gusül, teyemmüm, kadınların halleri                                    
17) Namaz (amaç, çeşitleri, farz vacip sünnetleri, kaza secdeler vb.  
18) Oruç                          
19) Zekat      
20) Hac Umre           
21) Fıkıh usulü kaynak, metot, hüküm, ilmihal   
22) İslam hukukuna giriş mahiyeti, temel özellikleri 
23) İslam Hukuk ekolleri    
24) İslam hukukunun kaynakları, hüküm, içtihat   
25) Mülkiyet                      
26) Akitler 
27) Aile Hukuku
28) Ceza hukuku
29) Günümüz fıkıh problemleri çözümünde ilkeler 
30) İbadet hayatı, aile hayatı    
31) Tıbbi uygulamalar, gıda maddeleri, bağımlılıklar  
32) Günlük hayat, eğlence, spor, sanat 
33) Ticari hayat, faiz, kredi, finans, Menkul kıymetler 
34) Sünnet, hadis, haber, hadis türleri, kaynak değerleri 
35) Hadislerin taksimi, mütevatir, ehad, zayıf ve mevzu  
36) Kuran sünnet, sünnetin dindeki yeri      
37) Hadisin anlaşılması, yorumlanması      
38) Sosyal, kültürel ve ahlaki hayatta hadis    
39) Hadise farklı yaklaşımlar                     
40) İsnat, metin, hadis bulma yöntemleri   
41) Hadis usulü ve tarihi temel kavramlar, alt dallar     
42) Hadislerin korunması kayıt altına alınması, raviler ve rivayet, kitabet, hadis tedvini)        
43) Tasnifi ve temel hadis kaynakları    
44) Yakın dönem hadis kaynakları     
45) Hadis öğrenim ve öğretim yöntemleri  
46) Akaid kelam (din, mahiyeti, tanım, kaynak, önemi, tasnifi, diğer dinler                                
47) imanın tanımı, icmali tafsili iman, iman amel, artması eksilmesi,
48) İmanın geçerli olması, büyük günah, tasdik inkar bakımından insanlar                                                
49) İman esasları            
50) İnanç davranış, inançsızlık    
51) Kelama giriş tanım, kelamın doğuşu  
52) İlk dönem kelamcıları  
53)Mutezile, ehli sünnet  
54) Kelamda bilgi, varlık       
55) Temel kelam kaynakları    
56) İlk dönem İslam tarihi Mekke dönemi  
57) Medine dönemi   
58) Hz. Peygamber şahsiyeti aile hayatı
59) Dört halife dönemi  
60) İslam kurumları ve medeniyeti doğuşu  
61) İslam medeniyetinin özellikleri, dünyaya katkısı  
62) İdari siyasi kurumlar                     
63) Vakıflar, iktisadi kuruluşlar           
64) Eğitim, hukuk, askeri kurumlar     
65) İslam mezhepleri tarihi ortaya çıkışı ve ilk mezhepler  
66) Ehli sünnet             
67) Eşarilik Maturidilik   
68) Şia                    
69) Nusayrilik, Dürzilik   
70) Alevilik Bektaşilik  
71) Mehdi inancı     
72) Çağdaş İslami akımlar   
73) Bahailik, Kadıyanilik,   
74) Diğer dinler           
75) Sihizm, konfüçyanizm, Taoizm    
76) Hinduizm, Budizm, çaynizm,  
77) Yahudilik                         
78) Hıristiyanlık        
79) Yeni dini hareketler      
80) İslam ahlakı tanım, tarih, literatür    
81) Belirli ahlak problemleri   
82) Ahlaki görev ve sorumluluklar    
83) Çeşitli kavramlar    
84) Diyanet tarihi, teşkilat yapısı, kanunu

Based on 0 reviews

0.0 overall
0
0
0
0
0

Be the first to review “DHBT Hazırlık Eğitimi (UZAKTAN EĞİTİM)”

There are no reviews yet.