2019 YILI PATENT VE MARKA VEKİLLİK SINAVLARI HAZIRLIK EĞİTİMLERİ


 

İSTANBUL EĞİTİMLERİ için KATILIM ÜCRETİ

·        Sadece Marka veya sadece Patent Eğitimine katılacaklar için KDV dahil 1,250.- TL

·        Hem Marka hem de Patent Eğitimine katılacaklar için KDV dahil 2000.- TL,

·        (Her iki eğitime de katılacaklar, bir eğitimin tamamına diğer eğitimin ise sadece 2., 3. ve 4. günlerindeki eğitimlerine katılacaklardır).

Hedef Katılımcılar:

 • Patent ve Marka Vekilliği Sınavına Katılacak olan Vekil Adayları
 • Mesleki deneyimlerini arttırmak isteyen Patent ve Marka Vekilleri
 • Firmaların patent ve marka işlemlerinden sorumlu olarak çalışanlar

 

EĞİTMENLER:

 • ENSAR LOKMANOĞLU

KATILIMCI SAYISI Her Eğitim 30 kişi ile sınırlıdır. Katılımcılara sertifika verilecektir.

2,000.00 

2019 Yılı VEKİLLİK SINAVI HAZIRLIK EĞİTİMİ İÇERİKLERİ

 

Eğitimler Saat 10:00 ile 18.00 saatleri arasında verilecektir.

Eğitim Programları ve Konu Başlıklarının ayrıntıları aşağıdadır.

MARKA VEKİLLİĞİ SINAVI EĞİTİMLERİ (4 Gün) PATENT VEKİLLİĞİ SINAVI EĞİTİMLERİ (4 Gün)
1.Gün

FİKRİ VE SINAİ HAKLAR- KURUMSAL YAPI,

SMK VEKİLLİK VE DİSİPLİN HÜKÜMLERİ,

ULUSAL ve ULUSLARARASI ANLAŞMALAR,

TASARIM UYGULAMALARI.

Örnek Sorular ve Tartışma

1.GÜN

FİKRİ VE SINAİ HAKLAR- KURUMSAL YAPI,

SMK VEKİLLİK VE DİSİPLİN HÜKÜMLERİ,

ULUSAL ve ULUSLARARASI ANLAŞMALAR,

TASARIM UYGULAMALARI.

Örnek Sorular ve Tartışma

2. ve 3. Gün

MARKA UYGULAMALARI,

COĞRAFİ İŞARET VE GELENEKSEL ÜRÜN ADLARI UYGULAMALARI.

Örnek Sorular ve Tartışma

2. ve 3. Gün

PATENT VE FAYDALI MODEL UYGULAMALARI,

ENTEGRE DEVRE UYGULAMALARI

Örnek Sorular ve Tartışma

4. Gün

HUKUK UYGULAMALARI

(Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku ilgili bölümleri), Sınai Mülkiyet Hukuku Davaları ve SMK Ortak Hükümler, Marka, Tasarım, Coğrafi işaret ve Geleneksel ürün adları konularındaki uyuşmazlıklar ve Davalar

Örnek Sorular ve Tartışma

4. Gün

HUKUK UYGULAMALARI

(Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku ilgili bölümleri), Sınai Mülkiyet Hukuku Davaları ve SMK Ortak Hükümler, Patent, Faydalı Model, Tasarım ve Entegre devre topoğrafyaları konularındaki uyuşmazlıklar ve Davalar

Örnek Sorular ve Tartışma

 

FİKRİ VE SINAİ HAKLAR – KURUMSAL YAPI

 • Fikri ve Sınai Haklar Tanımlar ve Örnekler
 • Diğer haklar (Tescilsiz haklar, İnternet alan adları, bitki ıslahçı hakları, açıklanmamış bilgiler)
 • Sınai Mülkiyet Sistemi ve Altyapısı
 • Uluslararası Anlaşmalar Genel Tanımlar (Paris, TRIPS, WIPO, Madrid, PCT, EPC, ….)
 • Türk Patent ve Marka Kurumu (Türk Patent)
 • WIPO (Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı),
 • EPO (Avrupa Patent Ofisi),
 • EUIPO (Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi)
 • Fikri ve Sınai Haklar Mahkemeleri (Hukuk ve Ceza)
 • Patent ve Marka Vekilliği (Genel Kavram ve Hukuki durum)

 

SMK’nun VEKİLLİK VE DİSİPLİN HÜKÜMLERİ

 • Patent ve Marka Vekilliğinin Hukuki Dayanakları
 • Patent ve Marka Vekili Tanımları,
 • Patent ve Marka Vekiliğine Kabul Şartları
 • Patent Vekilliği ve Marka Vekilliği Sınav ve Sicil İşlemlerıne dair Yönetmelik Hükümleri
 • Gerçek ve Tüzel Kişi Vekiller
 • Mesleki Yeterlik Sınavları, Vekillik Siciline Kayıt ve Yenileme,
 • İşlem Yetkisi Olan Kişiler ve Tebligat
 • Vekillerin Yetki Kapsamı Vekaletname
 • Türk Patent ve Marka Kurumu Patent Vekilleri ve Marka Vekilleri Meslek Kuralları ve Disiplin Yönetmeliği Hükümleri, Vekillik Meslek Kuralları
 • Disiplin Cezaları, Ceza uygulanacak Fiiller ve Disiplin Kurulu,
 • Şikayet ve Soruşturma, Zaman Aşımı
 • Vekillerin Yükümlülükleri

ULUSAL MEVZUAT VE ULUSLARARASI ANLAŞMALAR

 • Ulusal Mevzuat (Patent, Marka, Tasarım … Mevzuatının kısa tanımı)
 • Uluslararası Anlaşmalar (Türkiye’nin Taraf Olduğu uluslararası Anlaşmalar) kısa tanımı
 • Genel Nitelikli Anlaşmalar (WIPO Sözleşmesi, WTO – TRIPS Anlaşması, Paris Sözleşmesi)
 • Uygulama Birliğine Yönelik Anlaşmalar (Nis Anlaşması, Viyana Anlaşması, TLT, Budapeşte Anlaşması, Strazburg Alaşması, Lokarno Anlaşması)
 • Uluslararası tescile ilişkin Uluslararası Anlaşmalar (Patent İşbirliği Antlaşması – PCT, Madrid Protokolü ve Anlaşması, Lahey Anlaşması)
 • Bölgesel Tecile ilişkin Çok Taraflı Anlaşmalar (Benelux Marka ve Tasarım Tescili sistemi- Avrupa Patent Sözleşmesi – EPC, Avrupa Birliği Markası (EUTM, Topluluk Tasarımı – RCD)
 • Fikri Haklara İlişkin Anlaşmalar (Bern Sözleşmesi, Roma Sözleşmesi)

 

MARKA MEVZUATI TESCİL İŞLEMLERİ VE UYGULAMALAR

 • Marka nedir? Marka olabilecek işaretler? Tescilli – Tescilsiz markalar
 • Markanın işlevleri, marka korumasının amaçları
 • Marka Mevzuatı (ulusal mevzuat ve Uluslararası anlaşmalar)
 • Ulusal Başvuru / Uluslararası başvuru (Madrid- EUTM)
 • Marka Tescil Başvurusu Öncesi İşlemler
 • Başvuru dilekçesi (başvuru sahibi bilgileri, mal/hizmetler, ücretler… vs)
 • Rüçhan Hakları
 • Şekli inceleme, eksiklerin giderilmesi
 • Mutlak Red nedenlerine göre inceleme / Karar / Karara İtiraz (YİDD)
 • Yayın
 • Marka tescilinde nispi ret nedenleri
 • Yayına İtiraz / Karar / Karara İtiraz (YİDD)
 • Üçüncü Kişilerin Görüşleri, İtirazlar ve İtirazların İncelenmesi
 • Tescil
 • Marka tescilinden doğan hakların kapsamı ve istisnaları
 • Tescil Sonrası İşlemler
 • Hükümsüzlük hâlleri ve hükümsüzlük talebi
 • İptal hâlleri ve iptal talebi
 • Marka Hakkında İstisnalar, Kullanım Zorunluluğu
 • Madrid Protokolü Başvurusu
 • Madrid Protokolü İşlemleri /Red / Redde itiraz
 • Madrid Protokolü Tescil sonrası işlemler
 • EUTM Başvuru Sistemi

 

PATENT / FAYDALI MODEL İŞLEMLERİ VE UYGULAMALAR

 • Buluş, Patent, Faydalı Model ?
 • Patent / FM Mevzuatı (ulusal mevzuat ve Uluslararası anlaşmalar)
 • Patentlenebilir buluşlar ve patentlenebilirliğin istisnaları
 • Yenilik, buluş basamağı ve sanayiye uygulanabilir olma
 • Patent hakkının kapsamı ve sınırları
 • Önceki kullanımdan doğan hak sahipliği
 • Ulusal Başvuru / Uluslararası başvuru (PCT) / Bölgesel Başvuru (EPC)
 • Patent/FM Başvurusu Öncesi İşlemler (Ön araştırma)
 • Başvuru dilekçesi (başvuru sahibi-buluş sahibi bilgileri, ücretler… vs)
 • Tarifname, Şekiller, İstemler, Özet
 • Rüçhan Hakları
 • Şekli inceleme, eksiklerin giderilmesi
 • Buluş bütünlüğü ve bölünmüş başvuru
 • Araştırma Raporu Talebi ve Rapor, Yayın
 • Araştırma Raporuna cevap ve İnceleme Talebi
 • Yayın sonrası Araştırma raporuna İtiraz (3. kişi görüşü),
 • İnceleme
 • Patent verilmesi Sonrası İşlemler
 • Patentin verilmesi sonrası İtiraz ve İtirazın İncelenmesi
 • Faydalı Model b aşvurusu ve işlemleri
 • Koruma süresi ve yıllık ücretler
 • Patent başvurusunun faydalı model başvurusuna ve faydalı model başvurusunun patent başvurusuna dönüştürülmesi
 • Patentin Kullanılması
 • İşlemlerin devam ettirilmesi ve hakların yeniden tesisi
 • Patent başvurularında hak sahipliği ve patentin gasbı
 • Ortaklık ilişkisi ve patentin bölünmezliği
 • Çalışanların Buluşları
 • Yükseköğretim kurumlarında gerçekleştirilen buluşlar
 • Kamu destekli projelerde ortaya çıkan buluşlar
 • Ek ve Gizli Patent
 • Zorunlu Lisans
 • Faydalı Modellerde Patentler ile ilgili hükümlerin uygulanabilirliği ve çifte koruma
 • PCT Başvurusu (Uluslararası Faz – Ulusal ve Bölgesel Fazlar-Kısım I ve II)
 • EPC başvurusu, EPC İstem yayını – Fasikül yayını

 

TASARIMLAR

 • Tasarım nedir? Ürün Nedir?
 • Tescilli – Tescilsiz tasarımlar
 • Tasarım Mevzuatı (ulusal mevzuat ve Uluslararası anlaşmalar)
 • Kamuya Sunma
 • Yenilik ve Ayırdedicilik
 • Tasarım Hakkı kapsamı ve koruma dışı hâller
 • Ulusal Başvuru
 • Tasarım Tescil Başvurusu Öncesi İşlemler
 • Başvuru dilekçesi (başvuru sahibi – tasarımcı bilgileri, görsel anlatımlar, tarifname, ücret, … vs)
 • Rüçhan Hakları
 • Şekli inceleme, eksiklerin giderilmesi
 • Yayın / Yayına İtiraz / Karar (YİDD)
 • Tescil, Tescil Sonrası İşlemler
 • Tasarımın koruma süresi ve yenileme
 • Hak sahipliği ve gasp
 • Hizmet ilişkisi ile diğer iş görme ilişkilerindeki hak sahipliği
 • Lahey Anlaşması Başvurusu (Uluslararsı Başvuru) işlemleri /Red / Redde itiraz, tescil ve tescil sonrası işlemler

 

COĞRAFİ İŞARETLER VE GELENEKSEL ÜRÜN ADLARI

 • Coğrafi İşaret nedir? Türleri
 • Gelenekel Ürün adı Nedir?
 • Coğrafi İşaret ve Gelenekel Ürün Adları Mevzuatı
 • Tescil başvurusu (başvuru sahibi – tanımlar, denetim)
 • Şekli inceleme, eksiklerin giderilmesi
 • Yayın / Yayına İtiraz / Karar (YİDK)
 • Tescil, Tescil Sonrası İşlemler

ENTEGRE DEVRE TOPOĞRAFYALARI

 • Devre Topoğrafyası nedir?
 • Entegre Devre Topoğrafyası Mevzuatı (ulusal mevzuat)
 • Tescil başvurusu (başvuru sahibi – tanımlar)
 • Şekli inceleme, eksiklerin giderilmesi, tescil işlemleri
 • Tescil ve Yayın, koruma kriteri ve koruma süresi, Koruma kapsamının sınırları, zorunlu lisans

MEDENİ HUKUK, BORÇLAR HUKUKU, TİCARET HUKUKU VE SINAİ HAKLARA İLİŞKİN DAVALAR

 • Medeni Hukuk (başlangıç hükümleri ve kişiler hukuku hükümleri)
 • Borçlar Hukuku (vekalet hükümleri)
 • Ticaret Hukuku (ticari mümessil, ticari vekil, ticari işletme hukuku, tacir kavramı ve tüzel kişiler, ticaret sicili ve tescil, ticaret unvanı ve işletme adı)
 • Haksız Rekabet-Hukuk/Ceza Davaları
 • Sınai Haklarda Hukuk Davaları
  • Marka Vekilliği eğitimi için: marka, tasarım, coğrafi işaret ve geleneksel ürün adlarına ilişkin davalar;
  • Patent Vekilliği eğitimi için: patent, faydalı model, tasarım ve entegre devre topoğrafyalarına ilişkin davalar)
 • Sınai Haklarda İhtiyati Tedbirler, Delil Tespiti
 • SMK Ortak hükümler
Kategoriler: